Županija Posavska je jedna od pet županija koje su krenule u reformu nastavnih planova. Na obuci su objašnjeni razlozi provođenja reforme, struktura kurikula, ključne kompetencije za 21.stoljeće i međupredmetne teme. Poseban naglasak je stavljen na važnost ishoda učenja u odnosu na dosadašnje nastavne planove. 

Nakon predavanja održana je radionica u kojoj su nastavnici imali  priliku proučiti nove kurikule definirane na ishodima učenja. U novom pristupu učenju i podučavanju, naglasak je stavljen na učenika, a nastavnik ima više slobode pri izboru metoda.